EEDP dabas aizsardzības plāna ieviešana

1. Projekta nosaukums

“Engures ezera dabas parka dabas aizsardzības plāna ieviešana”

2. Projekta norises laiks

2001. gada oktobris – 2004. gada septembris

3. Sadarbības partneri

Engures ezera dabas parka fonds, Engures, Mērsraga, Ķūļciema un Zentenes pašvaldības.

4. Finansētājs;

ES LIFE-Daba fonds, Latvijas vides aizsardzības fonds, projekta īstenotāji un partneri.

5. Projekta norises vieta

Dabas parks “Engures ezers”.

6. Projekta vadītājs

Inga Račinska, Roberts Šiliņš.

7. Projekta anotācija:   

7.1. Mērķu un galveno pasākumu īss apraksts:

-          Atjaunot Engures ezera piekrastes pļavas, izcērtot krūmus un kokus atsevišķās dabas aizsardzības plānā paredzētās vietās.

-          Lai aizkavētu ezera aizaugšanu, un saglabātu atklāta ūdens platības ezerā, nopļaut 330 ha niedru gadā.

-          Lai saglabātu atjaunotās piekrastes pļavas, iegādāties liellopus, kurus ganīt Engures ezera un jūras krastā esošajās un atjaunotajās pļavās.

-          Informēt sabiedrību par Engures ezera dabas parka dabas vērtībām un par projekta norisi, izstrādājot mājas lapu, uzbūvējot vasaras lekciju zāli, divus putnu novērošanas torņus, uzņemot filmu par projektu un Engures ezeru, kā arī publicējot informācijas bukletus.

7.2. 2004. gadā paveiktā detalizētāks apraksts

Tā kā projekts norisinās jau kopš 2001. gada, 2004. gadā tika īstenoti pēdējie tā ieviešanas darbi – atklāta vasaras lekciju zāle, pabeigts lopu aploks Mērsragā, iegādāti Latvijas zilās šķirnes lopi, nodibināti mikroliegumi meža biotopu saglabāšanai, sagatavota projekta noslēguma publikācija un pabeigta filma par EEDP, turpinājās apsaimniekošanas pasākumu efektivitātes monitorings.

Kopumā projektā tikuši atjaunoti 140 ha piekrastes pļavu, kuras nogana vairāk kā 30 liellopi – gan Latvijaszilās šķirnes, gan Hailander, gan Šarole, gan Alpengrey un vairāk kā 10 Konik šķirnes zirgi. Lai saglabātu meža biotopus un tajos konstatētās dabas vērtības, nodibināti 45 mikroliegumi ar kopējo platību 718.8 ha. Lai regulāri atjaunotu ezera atklātās platības, iegādāta niedru pļaujamā mašīna Truxor, ar kuru kopš 2002. gada nopļauti 612 ha niedru. Tikusi izstrādāta un tiek īstenota monitoringa programma, kuras ietvaros tiek fiksētas biotopu, veģetācijas un putnu sugu sastāva izmaiņas apsaimniekotajās teritorijās. Teritorijas izmantošanas noteikumu ievērošanu kopš 2002. gada kontrolē divi inspektori. 2004. gadā pabeigta vasaras lekciju zāles būve, Engures ezera krastā par projekta līdzekļiem uzcelti divi putnu novērošanas torņi, uzstādītas informācijas un norādes zīmes, kā arī izveidota Orhideju taka. Šo taku kopš 2003. gada apmeklējuši vairāk kā 1000 interesentu. Projekta ietvaros sagatavoti un izdoti 5 bukleti, organizēti 3 pieredzes apmaiņas semināri un 2 pieredzes apmaiņas braucieni (uz Zviedriju un Igauniju). Projekta māja slapa izveidota Latvijas Dabas fonda lapas ietvaros www.ldf.lv, kā arī izveidota atsevišķa Engures ezera dabas parka mājas lapa www.eedp.lv. Filma par Engures ezera dabas parku tika demonstrēta projekta noslēguma seminārā, kā arī starptautiskos semināros (piemēram, Ramsāres konvencijas Eiropas dalībvalstu sanāksmē Armēnijā).

Pēc projekta beigām iesākto turpina Engures ezera dabas parka fonds tā valdes Roberta Šiliņa vadībā.

Engures dabas parka karte.
Lai aplukotu karti Jums nepieciešams Flash.