Dabas vērtības

Engures ezera dabas parkā konstatēti 23 biotopi, kas iekļauti 1992. gada 21. maija direktīvas “Par dabīgo biotopu, savvaļas augu un dzīvnieku sugu aizsardzību” pielikumā: 7 jūras piekrastes, 4 kāpu un 4 mežu, 3 pļavu, 2 saldūdeņu un 2 purvu, 1 virsāju biotops. Parkā konstatētas 44 Eiropā apdraudētas putnu sugas, 5 zivju sugas, 3 augu sugas, kas iekļautas ES direktīvu pielikumos. Šeit aug 40 Latvijā retas un Sarkanajā grāmatā ierakstītas augu sugas.

Engures dabas parka karte.
Lai aplukotu karti Jums nepieciešams Flash.